mojahidine hamase

نقول السلام لكل من زارنا ومن زارنا فل يبلغ صديقه وشكرا